Skip to content

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego www.pro-wet.eu oraz zasady jego funkcjonowania.
 2. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego Pro-wet jest „Pro-wet „ Śnioch. Wiese Sp.J., ul. Okrężna 11,75-736 Koszalin.
 3. Układ elementów graficznych oraz układ treści i sama treść serwisu, w tym zamieszczone zdjęcia stanowią własność sklepu Pro-wet i korzysta z ochrony prawnej na mocy przepisów prawa autorskiego.

§2 Definicje

 1. Sprzedawca – oznacza sklep internetowy Adres sklepu prowadzony przez Pro-wet Śnioch. Wiese Sp.J., ul. Okrężna 11,75-736 Koszalin.
 2. Kupujący – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która dokonuje zakupu towaru/ów w sklepie internetowym.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w sklepie internetowym, jeśli zakup nie jest związany bezpośrednio z prowadzoną przez tą osobę działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Dostawca – firma kurierska lub Poczta Polska w zakresie, w jakim dokonuje dostawy zamówionego przez Kupującego towaru.
 5. Towar(y) – oznacza artykuły, i akcesoria, wyprodukowane albo dostarczane za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Cena – wartość Towaru brutto (z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT) przypisana do każdego Towaru na Stronie internetowej, nie uwzględniająca kosztów dostawy Towaru do miejsca oznaczonego przez Kupującego.
 7. Sklep internetowy – sklep internetowy www.pro-wet.eu dokonujący sprzedaży towarów drogą elektroniczną
 8. Regulamin – oznacza Regulamin Świadczenia usług Sklepu internetowego,
 9. Dzień zapłaty – oznacza dzień wpływu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 10. Dni robocze – oznaczają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3 Techniczne warunki korzystania ze sklepu internetowego

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu jest możliwe po prawidłowym wypełnieniu danych kontaktowych na stronie www. Sklepu internetowego oraz spełnieniu minimalnych wymagań i oprogramowania komputerowego tj. posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do przeglądarki internetowej lub dostęp do internetu.
 2. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku niespełnienia przez Kupującego powyższych wymagań, nie będzie możliwe zapewnienie Kupującemu dostępu do Sklepu internetowego i dokonywania zakupów za jego pośrednictwem.
 3. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Kupującego oświadczeń woli o treści: – jako Kupujący w Sklepie internetowym zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia, – dobrowolnie przystępuję do korzystania z usług Sprzedawcy na zasadach wynikających z Regulaminu, – oświadczam, że dane osobowe podane przeze mnie w formularzu zamówienia są zgodne z prawdą, a także zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów za podanie danych nieprawdziwych, – wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych za pomocą formularz rejestracji przez Administratora, wyłączenie dla celów prawidłowego wykonywania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawartej przez strony na zasadach wynikających z Regulaminu i innych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§4 Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Złożenie zamówienia jest możliwe po wypełnieniu formularza zamówienia i zawarcia w nim informacji, tj.: wyboru towaru i jego ilości, sposobu dostawy towaru (z podaniem adresu do wysyłki), sposobu płatności oraz oświadczenia, co do woli otrzymania rachunku wraz z danymi wymaganymi do jej wystawienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Sprzedawca odpowiada na kierowana do niego korespondencje w terminie 3 dni roboczych. Sprzedawca nie odpowiada na wiadomości e-mail dotyczące złożonego zamówienia, które nie zawierają numeru zamówienia i innych danych pozwalających na jego identyfikacje.
 3. Informacje podane na stronie www Sklepu internetowego stanowią ofertę w rozumieniu przepisów ustaw Kodeksu cywilnego, przy czym warunki umowy sprzedaży określa Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego wiadomością poczty elektronicznej przesyłaną na adres Sprzedawcy, pod warunkiem dostępności towaru lub materiałów w magazynie Sklepu internetowego.
 5. Realizacja zamówienia następuje w terminie oznaczonym w opisie danego przedmiotu i w przypadku rzeczy ogólnodostępnych wynosi nie dłużej, niż 7 dni roboczych.
 6. W przypadku niedostępności Towaru lub materiału w Sklepie internetowym, które uniemożliwiały będą realizację zamówienia Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego, a ponadto w terminie 14 dni od zawarcia umowy (złożenia zamówienia), zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia, gdy sprowadzenie Towaru byłoby niemożliwe, wiązało się z nadmiernymi kosztami lub długim okresem oczekiwania. Wówczas w terminie 14 dni od zawarcia umowy (złożenia zamówienia), zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną, o czym poinformuje Kupującego.
 8. Sprzedawca do każdego zrealizowanego zakupu wystawia odpowiedni dokument.

§5 Ceny i rabaty

 1. Ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
 2. Cena Towaru jest wiążąca od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian Cen Towarów, przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży oraz ich odwoływania.
 4. Powyższe uprawnienia nie mają wpływu na Ceny Towarów w przypadku zamówień złożonych przed datą zmiany Ceny oraz warunków akcji promocyjnych i wyprzedaży.

§6 Reklamacje i zwroty

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Wszelkie reklamacje oraz zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza poczta elektroniczną na adres…
 3. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres sklepu: … wraz z paragonem i dołączonym protokołem reklamacyjnym lub zwrotu.
 4. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest paragon lub faktura. 
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie www.pro-wet.eu sklepu oraz paragon lub faktura. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.

§7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną lub na adres sklepu:
 2. Kupujący produkty lecznicze weterynaryjne lub inne produkty wymagające kontrolowanego łańcucha dostaw -temperatura , uprawnienia podmiotu do nabycia, nie podlegają zwrotowi i możliwości odstąpienia od umowy jeżeli zostały przesłane zgodnie z zamówieniem i były bez wad.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy konsument odpowiada materialnie jedynie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy).
 5. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

§8 Dostawa produktu

 1. Dostawa produktu jest dostępna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju według cennika poczty polskiej lub firmy kurierskiej.
 2. Dostawa produktu jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. W przypadku dostawy bezpłatnej Kupujący ponosi jej koszty w razie ewentualnego zwrotu bądź reklamacji.
 3. Termin dostawy produkty do Kupującego na terenie kraju wynosi 1-4 dni robocze.

   

§9 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Kupujących nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Kupującym niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.
 3. W przypadku Kupujących nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

§10 Postanowienia ogólne

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie www.Adres sklepu oraz na każde żądanie Kupującego może mu być dostarczany drogą elektroniczną na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres e-mail.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.